Buat Perancangan Persaraan Lebih AWAL
Perancangan persaraan lebih awal lagi dapat mengelakkan masalah pembayaran kemudahan.

Seorang pekerja baru mungkin tidak memberi keutamaan ke atas perkara ini apa lagi sebelum dapat mencari pekerjaan.

Di beberapa negara maju, terdapat perundangan yang mewajibkan pemberian kemudahan pencen bagi pekerja sektor swasta. Walau bagaimanapun, proses serta kemudahan berbeza daripada apa yang diperuntukkan bagi perkerja awam disebabkan peruntukan undang-undang yang berlainan.

Kemudahan ini adalah salah satu daripada kemudahan yang anda perlu mengambilkira sebelum menerima tawaran pekerjaan. Anda perlu memahami betapa pentingnya perkara ini sama ada anda ingin bekerja di sektor awam atau sektor swasta.

Pada masakini, pekerja dalam sektor awam wajib bersara pada umur 60 tahun. Perancangan persaraan di Malaysia harus mengambilkira perkara berikut:

 1. Umur persaraan wajib di Malaysia sama dengan umur persaraan di negeri India dan Pakistan, tidak mengira lelaki atau perempuan. Pekerja lelaki di negeri Vietnam bersara pada umur 60 tahun manakala pekerja perempuan bersara pada umur 55 tahun.
 2. Besar kemungkinan peraturan dan dasar pencen akan berubah dari semasa ke semasa
 3. Umur persaraan pekerja sektor swasta di Malaysia mungkin diselaraskan dengan umur persaraan pekerja swasta.

Perancangan Persaraan Dapat Membawa Kesan Positif

Bagi organisasi yang ingin mengukuhkan imej sebagai "Majikan Pilihan", pertingkatkan perancangan persaraaan pekerja anda. Buat perancangan dengan mengambilkira peruntukan undang-undang mengenai persaraan pekerja.

Kemudahan persaraan perlu diurus dengan baik, tepat dan cepat mengikut jadual. Pastikan eksekutif serta pekerja yang dipertanggungjawabkan atas tugas ini diberi latihan dan tunjuk-ajar yang mencukupi.

Kelayakan Pekerja Untuk Menikmati Kemudahan

Anggota Sektor Awam
Sekiranya anda seorang pekerja di dalam sektor awam, anda mungkin layak menerima kemudahan-kemudahan pencen tertakluk kepada peraturan.

Anda akan mendapat pengesahan sama ada kemudahan layak dinikmati apabila memenuhi syarat. Jika tidak, dapatkan pengesahan tersebut agar tindakan yang seterusnya boleh diambil.

Anda perlu meminta pengesahan akan perancangan persaraan anda kelak.

Pekerja Swasta
Jika anda bekerja di sektor swasta, kemudahan persaraan adalah tertakluk kepada terma dan syarat pelantikan anda. Walau bagaimanapun terdapat peruntukan undang-undang yang mengenakan syarat yang memerlukan majikan memberi kemudahan ini. Contohnya adalah Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja.

Periksa kandungan surat tawaran pelantikan anda sebelum menerima tawaran tersebut. Lakukan ini sekira anda menganggap kemudahan pencen sebagai salah satu daripada kemudahan utama yang anda inginkan.

Sekiranya surat tawaran merujuk kepada dokumen yang lain, minta maklumat tersebut sebelum menandatangani surat penerimaan tawaran.

Maklumat yang berkenaan mungkin diperturunkan di dalam "Employee Handbook" organisasi dan / atau undang-undang pekerjaan atau ordinan buruh yang berkenaan.


Pastikan Anda Mengetahui Jenis Kemudahan Yang Layak Dinikmati oleh Seorang Pesara

Pastikan Surat Pelantikan menyatakan kedudukan jawatan yang anda akan sandang. Adakah dinyatakan jawatan tersebut tetap dan berpencen atau tetap sahaja atau kontrek?

 1. Jika jawatan itu tetap dan berpencen, anda layak menerima kemudahan pencen jika semua syarat yang ditetapkan dipenuhi.
 2. Jika jawatan yang ditawarkan tetap, anda mungkin layak menerima sebahagian kemudahan apabila bersara kelak. Tetapi terdapat pelantikan yang menyatakan 'tetap tidak berpencen'. Dapatkan pengesahan.
 3. Jika jawatan itu sementara, anda layak menerima kemudahan pencen jika anda memenuhi semua syarat termasuklah tempoh perkhidmatan yang mencukupi atau perkhidmatan terputus tetapi tidak dianggap sebagai membatal hak untuk menerima kemudahan tersebut.
 4. Jika anda dilantik secara kontrak, kemudahan pencen tidak layak dinikmati kecuali bayaran "gratuiti" dan kemudahan lain yang diperuntukkan di dalam perjanjian pekerjaan.

Jika anda bekerja bergaji bulan, mingguan atau harian, anda mungkin dianggap sebagai pekerja sementara. Lihat No. 3 di atas.

Periksa peraturan yang berkenaan atau minta maklumat daripada majikan. Kepastian adalah mustahak.

Majikan
Bagi organisasi, eksekutif yang dipertanggungjawabkan perlu mengetahui semua peraturan pencen dan proses pemprosesan semua dokumen mengikut jenis pencen, prosedur dan jadual. Ini adalah amat penting.

Jika anda pekerja di dalam sektor swasta, sebarang pembayaran kemudahan adalah dinyatakan di dalam Surat Pelantikan, dan mungkin di dalam Dasar Sumber Manusia (HR Policy.)

Syarat-Syarat Kelayakan

Bagi pekerja sektor awam, yang layak menerima kemudahan adalah pesara sendiri.

Jika ia meninggal dunia, balunya atau dudanya atau / dan anak-anaknya akan menerima kemudahan tersebut dengan syarat semua peraturan yang dikenakan dipenuhi.

Kadar pembayaran akan menurun setelah dua belas tahun setengah telah berlalu.

Jenis Kemudahan Yang Layak Diterima

Sebagai pekerja sektor awam, anda akan menerima, dengan syarat:

 1. Gratuiti atau ganjaran
 2. Bayaran pencen bulanan
 3. "Golden Handshake" iaitu bayaran bagi cuti tahunan yang dikumpul untuk pembayaran apabila mencapai umur wajib atau pilihan mengikut peraturan
 4. Caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) iaitu caruman anda sendiri (pekerja)

Anda tidak layak menerima caruman kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja yang dibuat oleh pihak kerajaan.

Jika anda pekerja tidak berpencen, anda hanya layak menerima caruman KWSP termasuk caruman kerajaan.

Pekerja Swasta

Jika anda seorang pekerja sektor swasta, Surat Pelantikan akan menyebutkan siapa penerima pembayaran pencen dan jumlahnya.

Peringatan perlu dibuat bahawa peraturan-peraturan pencen pekerja berbeza dari satu negera ke satu negera yang lain walaupun ada kemungkinan terdapat persamaan di antara beberapa perkara. Terdapat persamaan peraturan negara-negara kommonwel.Perancangan persaraan memaklumkan akan amaun pembayaran kemudahan dan tarikh pembayarannya

Sila klik di sini untuk mengetahui "Consultancy Services" yang diberi oleh Diamond Edge General ServicesPerkara harus diberitahu bahawa ganjaran, jika layak diterima, akan dibayar sekaligus.

Pencen bulanan akan dibayar pada tarikh yang akan ditetapkan.

Pelbagai Masalah Yang Boleh Berlaku
Kemungkinan belakunya masalah tidak dapat dielakkan. Ambil tindakan agar tidak ada perkara seperti ini timbul sama ada melibatkan anda sebagai pekerja atau sebagai eksekutif yang terlibat dalam peracangan persaraan.

 • Sebagai pekerja sektor awam, anda mungkin terlepas pandang mengambil tindakan seperti bertanya kepada majikan apa tindakan yang anda harus ambil agar tidak berlaku kelambatan pemprosesan pencen anda.
 • Sebagai eksekutif yang mengurusnya, anda bermasalah menyediakan dokumen-dokumen yang berkenaan mengikut jadual oleh kerana beberapa sebab.
 • Rekod tidak lengkap, dokumen tidak dapat dikesan atau dokumen lambat dikemukakan untuk memudahkan pemprosesan pencen dan menyebabkan kelambatan penghantaran ke Jabatan Pencen atau pihak yang meluluskan.
 • Kurang kepakaran dalam pengurusan pencen.
 • Kelewatan menghantar dokumen-dokumen pencen kepada Jabatan Pencen.
 • Tidak wujud bahagian di dalam Jabatan yang ditugaskan mengurus hal ehwal pencen atau pekerja terlatih tidak terdapat atau bilangan tidak mencukupi.

Jabatan anda mungkin menghadapi masalah yang lain.

Kebanyakan perkara yang dinyatakan adalah berkaitan dengan pekerja kerajaan.

Sebagai bakal pesara, anda dinasihatkan meminta maklumat dari masa ke semasa agar semua perkara berjalan mengikut jadual. Bantu eksekutif yang bertanggungjawab dengan memberi kerjasama dengan sepenuhnya.

Bagi majikan, perancangan persaraan kakitangan diperlukan. Ini termasuklah merujuk kepada pihak yang pakar dalam peraturan-peraturan dan pentadbiran persaraan.

Akan Bersara Secara Wajib Atau Ingin Bersara Awal?

Bagi pekerja di sektor awam, akta kerajaan memperuntukkan umur bersara sama ada awal atau wajib dengan peraturan yang tersendiri.

Di negara Malaysia pada masa ini kakitangan kerajaan boleh memilih untuk bersara sebaik sahaja mencapai umur empat puluh (40) tahun. Kedua-dua pekerja lelaki dan pekerja perempuan boleh berbuat demikian. Umur wajib bersara adalah enam puluh tahun (60). Anda perlu memperolehi salinan peraturan baru ini dan cuba memahami perkara-perkara penting mengenainya.

Sektor swasta selalunya menggunakan umur yang dikenakan ke atas pekerja sektor awam sebagai panduan. Walau bagaimanapun, pekerja swasta selalunya dibersarakan pada umur yang lebih lanjut. Organisasi-organisasi swasta lebih mementingkan pengalaman dan kepakaran.

Umur yang berkenaan dimasukkan sebagai salah satu daripada terma dan syarat pelantikan.

Sama ada anda kakitangan kerajaan atau pekerja di sektor swasta, persaraan adalah terma pelantikan yang penting.

Pengurusan sumber manusia yang strategik harus mengambilkira semua aspek pengurusan tenaga pekerja termasuklah pemberian kemudahan pencen. Dengan adanya kemudahan seperti ini, motivasi pekerja akan meningkat dan ia akan lebih tekun menjalankan tugasnya.

Sebagai salah satu daripada perkara yang sangat mustahak maka perancangan persaraan pekeraj perlu diurus sebaik-baiknya dengan kerjasama di antara majikan dan bakal pesara.

Pastikan tidak ada perkara yang mengganggu keberkesanan pengurusannya.

Persaraan adalah salah satu daripada tanggungjawab yang harus ditangani secara efektif di bawah Pengurusan Sumber Manusia.Hakcipta © 2008-2018 Segala Hak TerpeliharaStrategicHRblog

Disclaimer
Privacy Policy


Ke Home Page